جزوه درس جنین شناسی کارشناسی زیست شناسی

جزوه درس جنین شناسی کارشناسی زیست شناسی

جزوه درس جنین شناسی  کارشناسی زیست شناسی

این جزوه طبق سرفصل های درس دو واحدی جنین شناسی کارشناسی زیست شناسی تنظیم شده استشامل 87 صفحه به صورت فایل PDF است. تصاویر رنگی است. در تهیه این جزوه از منابع معتبری مثل زیست شناسی تکوینی گیلبرت، جنین شناسی دکتر پریور و چندین منبع دیگر استفاده شده است. سرفصل ها شامل:

تعریف علم جنین شناسی و جنین، تفاوت جنین شناسی و تکوین، مراحل رشد و نمو ، گامتوژنز، لقاح، تسهیم.، گاسترولاسیون.،اندام زایی.،تمایز سلولی.،ریخت زایی ،تاریخچه علم جنین شناسی.، تئوری های گوناگون، تئوری پیش ساختگی.، تئوری پیدایش تدریجی، تئوری پلاسم جنسی.،تئوری موزاییک.،تئوری سازمان دهنده اسپمن.،تئوری شیب محوری ،تئوری سازمان دهنده اسپمن.،طرز تشکیل سلول های جنسی (گامتوژنز) .، منشأ و مهاجرت سلول های جنسی اولیه.،طرز تشکیل غدد تناسلی.،اسپرماتوژنز، مراحل مختلف میوز ،تمایز اسپرماتید،اووژنز، نقش هورمون ها در تنظیم سیکل تولید مثلی ، نقش هورمون ها در جنس ماده.، نقش هورمون ها در جنس نر، لقاح، جذب شیمیایی اسپرم، واکنش آکروزومی، واکنش آکروزومی در خارپوست دریایی، لقاح و واکنش آکروزومی در پستانداران، تسهیم یا کلیواژ، روش های مختلف تسهیم، تخمک ایزولسیتال، تخمک مزولسیتال، تخمک سنترولسیتال تخمک تلولسیتال، نواع تسهیمف تسهیم کاملف تسهیم کامل شعاعی مساویف تسهیم کامل مارپیچی، تسهیم ناقص، تسهیم قرصی، تسهیم سطحی، بلاستولاسیون ، بلاستولای توخالی (سلوبلاستولا) ، بلاستولای تو پُر، بلاستولای قرصی، بلاستولای محیطی، گاسترولاسیون، انواع حرکات گاسترولایی، حرکات روخزیدگی یا پوششی(  Epibolic) ، حرکات درون خزیدگی یا فرورفتگی (Embolic) 43، حرکت گاسترولایی به روش مهاجرت سلولی (Cell immigration) ، دراز شدن ( Elongation) ، دولایه ای شدن(Delamination) ، (Ingression): مهاجرت سلول های منفرد به درون جنین.Involution، سیر مراحل رشد و نمو جنینی در توتیا Paracentrutus  (sea urchin  یا خارپوست دریایی) ، بلاستولاسیون در توتیا، گاسترولاسیون در توتیا، سیر مراحل رشد ونمو جنینی در دوزیستان گونه ی  Xenopus Levis، تخمک گذاری و لقاح در دوزیستان: ، نقش ماده ی ژله ای و موسیلاژ اطراف سلول ها ، تسهیم در دوزیستان، بلاستولاسیون در دوزیستان.، گاسترولاسیون در دوزیستان، حرکات سلولی در طول گاسترولاسیون دوزیستان، نورولاسیون در دوزیستان.، تمایز مزودرم، تشکیل دستگاه گوارش، تشکیل قلب، تشکیل چشم

طرز تشکیل گوش، مطالعه ی سیر تکامل جنینی در مرغ، تسهیم و بلاستولاسیون.، طرز تشکیل هیپوبلاست.، گاسترولاسیون در پرندگان، نورولاسیون در پرندگان، ضمایم یا پرده های جنینی، کوریون.، آمنیون، کیسه ی زرده.، آلانتوئیس، اعمال و وظایف آلانتوئیس، سیر مراحل رشد و نمو جنینی در پستانداران.


دسته:

جزوه درس جنین شناسی کارشناسی زیست شناسی

خرید آنلاین